Användarvillkor

Hej, och välkommen till våra Användarvillkor. Det här är viktigt och påverkar dina juridiska rättigheter, så vänligen läs dem och vår Integritetspolicy och andra villkor som hänvisas till i detta dokument noggrant.

Genom att köpa prenumeration på, registrera dig för eller på annat sätt använda EdQu:s tjänster, webbplatser och programvaror (tillsammans "Tjänsten/Tjänsterna"), eller ta del av något innehåll eller material som görs tillgängligt via Tjänsten ("Innehållet") ingår du ("du", "dig", "din") ett bindande avtal med EdQu AB, org. nr. 556966-1522 med adress Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm ("EdQu", "vi", "oss", "vår").

Om du köper en prenumeration på Tänsten på uppdrag av ett företag, kommun eller annan organisation (tillsammans "Organisation"), gäller termerna ”du” och ”din”, som används i Avtalen, både dig och Organisationen, när tillämpligt och du försäkrar att du är behörig att ingå Avtalen å Organisationens vägnar.

Ditt avtal med oss innefattar dessa Användningsvillkor ("Villkoren") och vår Integritetspolicy. (Villkoren, Integritetspolicyn och eventuella ytterligare villkor som du godkänner , i enlighet med vad som anges i avsnittet Fullständigt avtal, kallas gemensamt "Avtalen".) Om du vill gå igenom villkoren i Avtalen kan du hitta den gällande versionen av Avtalen på EdQu:s webbplats. Du bekräftar att du har läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) Avtalen, kan du inte använda Tjänsten eller ta del av något Innehåll.

Personer under 16 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.

Tjänsten

Tjänsten inbegriper EdQu:s digitala kunskapstest (EdQu®) för grundskolans olika ämnesområden som återfinns på www.edqu.se, samt övriga därtill relaterade tjänster. Vissa delar av Tjänsten tillhandahålls till dig gratis. Andra delar av Tjänsten kräver betalning innan du kan använda dem. De tjänster som kan nås efter betalning kallas nedan för "Premiumtjänsten" och de tjänster som inte kräver betalning kallas för "Gratistjänsten". Du kan läsa mer om våra Tjänster genom att besöka vår webbplats.

Du som använder Tjänsten kallas i dessa Användarvillkor för "Användare".

Användarkonto och användarprofil

För att använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto hos oss ("Användarkonto") och logga in på det. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns på vår webbplats.

När du skapar ett Användarkonto får det användarnamn du väljer inte vara skadligt, kränkande, rasistiskt, etniskt eller sexuellt stötande, ärekränkande, göra intrång i någon immateriell rättighet eller inkräkta på någons integritet. Vi har rätt att ändra ditt användarnamn om det, enligt vår mening, bryter mot dessa Användarvillkor.

För att kunna skapa ett Användarkonto behöver du delge oss viss information om dig själv.

Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta det till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt Användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du tror att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi kan då komma att, men är inte skyldiga att, blockera tillgången till ditt Användarkonto om tror att någon obehörig person har fått tillgång till det.

Immateriella rättigheter

Som Användare erhåller du en icke-exklusiv rätt att, under avtalstiden, nyttja Tjänsten och Innehållet i enlighet med dessa Användarvillkor mot, i tillämpliga fall, erläggande av betalning enligt vid var tid gällande priser ("Licensen"). Du får inte överlåta eller upplåta Licensen till någon annan och EdQu förbehåller sig rätten att när som helst avsluta Licensen om du bryter mot dessa Användarvillkor. Du får inte heller använda eller tillåta någon annan att använda Tjänsten eller däri ingående programvaror för något annat ändamål än att ta del av Tjänsterna i enlighet med Avtalsvillkoren.

Äganderätten till och alla immateriella rättigheter i Tjänsten och Innehållet och de programvaror som används för att tillhandahålla Tjänsten ska förbli hos EdQu eller dess licensgivare och du erhåller inga andra rättigheter till Tjänsten eller Innehållet utöver vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

Du får inte kopiera, överföra till tredje man, ändra eller utveckla programvaror ingående i Tjänsten. Du får inte heller dekompilera eller utföra reverse engineering, på sådana programvaror eller på annat sätt försöka återskapa källkoden, utöver i den utsträckning som följer av tvingande lag.

Du får inte använda EdQu:s varumärke eller andra kännetecken i din verksamhet utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

Du bekräftar härmed att Innehåll i Tjänsten kan tillhöra tredje part och att EdQu inte har kontroll över sådant innehåll. Du bekräftar vidare att EdQu inte ska hållas ansvarig för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt i Tjänsten.

Användarinnehåll

Tjänsten tillåter dig att modifiera visst Innehåll och/eller ladda upp eget innehåll såsom egenutvecklade teoriavsnitt och kursupplägg ("Användarinnehåll"). Du är ansvarig för allt Användarinnehåll som du laddar upp på Tjänsten och du är medveten om att sådant material görs tillgängligt för alla Användare av Tjänsten.

Du lovar, med avseende på allt Användarinnehåll som du postar på Tjänsten:

 1. att du har rätt att publicera sådant Användarinnehåll;
 2. att Användarinnehållet, eller EdQu:s eller andra Användares användning av detsamma i enlighet med dessa Användarvillkor inte bryter mot Användarvillkoren, tillämplig lag eller immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt), publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, bild eller identitet eller andra rättigheter tillhörande en tredje part;
 3. att Användarinnehållet inte:
  1. främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet;
  2. är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp);
  3. utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande;
  4. utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt;
  5. utgör förolämpning mot eller förföljelse av en person;
  6. på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken); eller
  7. i övrigt strider mot Tjänstens avsedda syften.
Rättigheter du ger oss till ditt Användarinnehåll

Du ger oss härmed en världsomspännande, evig, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, lagra, publicera, distribuera, överföra, spela upp, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användarinnehåll för att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsten, eller någon annan av våra befintliga eller framtida produkter eller andra tjänster. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas häri behåller du äganderätten till alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Användarinnehållet.

Användarriktlinjer

Du accepterar och garanterar att du inte kommer, och inte kommer tillåta någon tredje part att:

 1. använda Tjänsten för att överföra eller ladda upp filer eller annat innehåll som innehåller virus, trojaner, korrumperad data, skadlig programvara och andra program som kan skada datorer och annan egendom,
 2. använda Tjänsten för att förtala, trakassera, diskriminera eller hota en annan person eller på annat sätt kränka en annan persons rättigheter,
 3. distribuera eller reproducera hela eller delar av Tjänsten,
 4. ändra, ta isär eller dekompilera någon del av Tjänsten, om detta inte uttryckligen tillåts enligt tvingande lagstiftning,
 5. använda programvara som läser data från Tjänsten automatiskt,
 6. använda Tjänsten för att begära eller uppmuntra annan användare att bryta mot bestämmelse i dessa användarvillkor, eller
 7. missbruka Tjänsten eller använda dessa för något otillåtet eller obehörigt ändamål (vilket inkluderar befordring av datorvirus eller användande av Tjänsten på ett sätt som kränker eller gör intrång i annans rättighet).

Betalning

Betalda Abonnemang kan köpas direkt från EdQu. Gällande priser för Premiumtjänsten, samt de olika abonnemang som erbjuds, framgår på vår webbplats.

När du registrerar dig för ett Betalt Abonnemang samtycker du till att få tillgång till Premiumtjänsten omedelbart. Du bekräftar vidare att din ångerrätt i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte är tillämplig från det att Premiumtjänsten gjorts tillgänglig för dig.

EdQu förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroll i samband med att du registrerar dig för ett Betalt Abonnemang.

Vid fakturabetalning av Betalt Abonnemang ska betalning erläggas senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Invändning mot faktura ska göras inom 7 dagar från fakturadatum.

Nätverkskostnader

Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår vid var tid gällande Integritetspolicy.

Ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier - direkta, underförstådda eller på annat sätt - rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten.

Det kan förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot dig i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida 50 000 SEK.

Skadeslöshet

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men ej begränsat till missbruk av Tjänsten eller användning av Tjänsten i strid med Användarvillkoren. Vidare åtar du dig att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag.

För det fall något Användarinnehåll gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

Ändring av villkoren samt ändring och uppsägning av tjänsten

Vi har rätt att ändra dessa Användarvillkor. Vi kommer att informera dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information på vår webbplats eller, vid väsentliga ändringar, via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto i Tjänsten. Om vi har anledning att tro att en Användare bryter mot dessa Användarvillkor har vi rätt att stänga av Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan.

Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden med anledning av dessa Användarvillkor ska ske skriftligen till vår nedan angivna e-postadress och anses ha kommit oss tillhanda om mottagandet har bekräftats.

Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

Tillämplig lag och tvister

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

EdQu AB
c/o Norrsken House, Box 17
Birger Jarlsgatan 57 C
113 56 Stockholm
[email protected]

Redo att komma igång
med EdQu?

Skapa ett konto för att stötta dina elevers utveckling redan idag!


Skapa gratis konto

Behöver du hjälp?
 

Få svar på vanliga frågor eller prata med någon som kan förstå just dina behov.


Få hjälp

Vill du veta mer om hur
EdQu funkar?

För dig som är nyfiken har vi samlat mer information om EdQu här.


Läs om hur det funkar