Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. På EdQu har vi några grundläggande principer:

 • Vi ber dig inte om personlig information om vi inte verkligen behöver den.
 • Vi delar inte din personliga information med någon annan, såvida det inte krävs för att följa lagen, utveckla våra produkter, eller skydda våra rättigheter.
 • Vi sparar inte personlig information på våra servrar om det inte krävs för kontinuerlig drift av någon av våra tjänster.

Nedan följer vår integritetspolicy som innehåller dessa mål.

Introduktion

EdQu AB ("EdQu") driver flera webbplatser, inklusive edqu.se. Det är EdQu:s policy att respektera din integritet gällande all information vi samlar in via våra webbplatser. EdQu är personuppgiftsansvarig för EdQus behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du har frågor gällande att ta bort eller korrigera dina personuppgifter, kontakta vår support via [email protected].

Webbplatsbesökare

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar EdQu in information som ej kan användas för att identifiera en person (“ej personligt identifierande information”) av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgänglig, såsom typ av webbläsare, språkinställningar, hänvisande webbplats, samt datum och tid för varje besökarförfrågan. EdQu:s syfte med att samla in icke-personlig information är att bättre förstå hur EdQu:s besökare använder webbplatsen. Från tid till annan kan EdQu släppa ej personligt identifierande information på aggregerad nivå, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av webbplatsen.

Kakor (“Cookies”)

En cookie är en informationssträng som en webbplats lagrar på besökarens dator, som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång de återvänder till webbplatser. EdQu använder cookies för att hålla reda på vilken användare som för närvarande är inloggad så att användaren kan komma åt sitt konto. EdQu:s besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare till att inte använda cookies innan de använder EdQu:s webbplatser. Nackdelen med detta är att vissa funktioner på EdQu:s webbplatser inte fungerar på rätt sätt utan användning av cookies.

Aggregerad data

EdQu kan samla in statistik om beteendet hos webbplatsbesökare. Till exempel kan EdQu analysera genomsnittliga resultat på tester som körs eller använda screening för att identifiera skräppost. EdQu kan visa denna information offentligt eller vidarebefordra den till tredje part. Däremot kommer EdQu inte att avslöja personligt identifierbar information utöver det som beskrivs nedan.

Insamling av personuppgifter

Vissa besökare till EdQu:s webbplatser väljer att interagera med EdQu på ett sätt som kräver att EdQu samlar in personuppgifter. Mängden och typen av information som EdQu samlar in beror på typen av interaktion. Till exempel ber vi lärare som registrerar sig för ett konto på edqu.se att lämna uppgifter om sin skola och en e-postadress. I samtliga fall samlar EdQu in sådana uppgifter endast om det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med EdQu. EdQu avslöjar inte personligt identifierande information bortsett de fall som beskrivs nedan. Besökare kan alltid vägra att lämna ut personuppgifter, men detta kan hindra dem från att använda vissa funktioner på webbplatsen.

Personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter hos våra användare:

 • E-postadress: Används för inloggning och kommunikation med användare
 • Användarnamn: Används för inloggning
 • IP-adress: Används för felsökning och grov platsestimering för att förstå var våra användare är aktiva geografiskt (på länsnivå)
 • Namn (endast för användare som fyller i detta): Används för kommunikation med användare och för att göra användare identifierbara för varandra (ff.a. för att lärare ska kunna identifiera sina elever)
 • Personnummer (endast användare som loggar in på EdQu via ett skolkonto): Används som nyckel för koppling av konton till konton i andra system. Personnumret används ofta som en kod för att identifiera användarna i skolsystemet, och då kommer detta även föras över till EdQu för att vi ska veta vilken EdQu-användare som är kopplat till vilket skolkonto och kunna logga in användaren.
 • Foto (endast för användare som laddar upp en bild): Används för att visualisera läromedelsförfattare på EdQu
 • Användarbeskrivning (endast för användare som fyller i denna): Används för att beskriva läromedelsförfattare på EdQu

Vem som tar del av personuppgifterna

EdQu förmedlar personuppgifter endast till de anställda, underleverantörer och anslutna organisationer som (i) behöver få tillgång till informationen för att kunna bearbeta den å EdQu vägnar eller för att tillhandahålla tjänster som är tillgängliga på EdQu:s webbplatser, och (ii) har tecknat avtal om att följa EUs dataskyddsförordning (GDPR). Några av de anställda, underleverantörerna och de anslutna organisationerna kan vara belägna utanför ditt hemland; genom att använda EdQu:s webbplatser samtycker du till vidarebefordran av sådan information till dem. EdQu har osm policy att i möjligaste mån hålla uppgifterna i länder som ingår i EU/EES. EdQu kommer inte hyra ut eller sälja personuppgifter till någon. Bortsett från fallen med anställda, underleverantörer och anslutna organisationer som beskrivits ovan, vidarebefordrar EdQu endast personuppgifter som svar på en stämning, efter domstolsbeslut eller annan statlig begäran, eller när EdQu handlar i god tro att utlämnandet är rimligen nödvändigt för att skydda egendom eller rättigheter för EdQu, tredje part eller allmänheten.

Hur länge personuppgifterna sparas

EdQu sparar personuppgifterna användarnamn, e-postadress, namn, personnummer, foto och användarbeskrivning så länge som du använder tjänsten, och 18 månader efter att du har slutat använda tjänsten, såvida du inte begär att få uppgifterna raderade i förtid. Efter denna tid raderas dina personuppgifter – vilket även innebär att ditt användarkonto inte längre kan användas. IP-adresser raderas 18 månader efter att du har slutat komma åt tjänsten från IP-adressen.

Marknadsföring

EdQu använder vissa tredjepartstjänster för att bättre förstå användningen av webbplatserna och för att kunna marknadsföra sig på ett mer relevant sätt mot potentiella besökare. Dessa tjänster inkluderar, men är inte begränsade till Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, och Google Analytics Demographics and Interest Reporting. I vissa fall kan denna information användas för att utföra riktad marknadsföring av EdQu mot tidigare besökare till EdQu:s webbplatser via annonsering på Internet. Denna marknadsföring kan också baseras på cookies (se ovan). Besökare till EdQu:s webbplatser kan välja att avaktivera spårning av sina besök genom att besöka Googles annonsinställningar och avaktiveringssidan för Network Advertising Initiative.

Om du skickar oss en förfrågan (t.ex. via ett e-postmeddelande eller via någon av våra återkopplingsmekanismer), förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att förtydliga eller svara på din förfrågan eller för att hjälpa oss att stödja andra användare. EdQu vidtar alla åtgärder som rimligen behövs för att skydda all potentiellt personligt identifierande information och personligt identifierande information mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller radering.

Företagsöverlåtelser

Om EdQu, eller väsentligen alla dess tillgångar, är föremål för ett förvärv, eller i den osannolika händelse att EdQu går i konkurs eller försätts i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av tredje part. Genom användande av EdQu:s webbplatser bekräftar du att sådana överföringar kan ske, och att varje potentiell förvärvare av EdQu kan fortsätta att använda din personliga information på de sätt som anges i denna policy.

Användares rättigheter

Du som användare har rättigheter gällande dina personuppgifter. Du har rätt att:

 • Få tillgång: Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som EdQu har sparat.
 • Begära rättelse: Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be­gära att uppgiften rät­tas eller kompletteras.
 • Begära radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Om EdQu behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att EdQu ska behålla personuppgifterna kan EdQu däremot inte radera dem.
 • Avsäga dig direktreklam: Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick.
 • Ge och ta tillbaka ditt samtycke: I vissa fall kommer EdQu att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Det betyder att EdQu fortfarande har rätt att använda redan insamlade uppgifter, eftersom du har gett ditt godkännande sedan tidigare.
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på EdQus berättigade intresse: I vissa fall kan EdQu göra bedömningen att EdQus behov av att behandla dina personuppgifter är så starkt att EdQu har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig EdQus bedömning om berättigat in­tresse.
 • Begränsa behandling av uppgifter: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig EdQus berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock inne­bära att EdQu inte kan uppfylla sina eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behand­lingen begränsas.
 • Flytta din data (dataportabilitet): Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta EdQu. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Ändringar av integritetspolicyn

Även om de flesta ändringar sannolikt kommer att vara mindre, kan EdQu ändra sin integritetspolicy från tid till annan. EdQu uppmuntrar besökarna att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar gällande integritetspolicyn. Ditt fortsatta användande av EdQu:s webbplatser efter någon ändring i denna integritetspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av en sådan ändring.

Ändringslogg:

 • 28 januari 2015: Lade upp integritetspolicy.
 • 23 maj 2018: Uppdaterade integritetspolicy inför GDPRs ikraftträdande.
 • 10 december 2018: Förtydligade användarrättigheter.

Redo att komma igång
med EdQu?

Skapa ett konto för att stötta dina elevers utveckling redan idag!


Skapa gratis konto

Behöver du hjälp?
 

Få svar på vanliga frågor eller prata med någon som kan förstå just dina behov.


Få hjälp

Vill du veta mer om hur
EdQu funkar?

För dig som är nyfiken har vi samlat mer information om EdQu här.


Läs om hur det funkar